Doelstelling Stichting Apartwonen

Doelstelling

Als woonconsumentenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars is de stichting Apartwonen actief sinds 2002. In de afgelopen 12 jaren hebben ruim 625 Verenigingen van Eigenaars met ruim 16000 appartementeigenaars zich bij ons initiatief aangesloten. Belangrijkste doelstelling is de onafhankelijke belangenbehartiging van VvE’s door middel van relevante kennis en informatieverstrekking ten behoeve van de bestuurlijke organisatie van VvE’s en individuele appartement eigenaars. 

De veranderingen in woningmarkt hebben de laatste jaren een stormachtige groei en ontwikkeling doorgemaakt. Ook voor Verenigingen van Eigenaars is het van belang deze ontwikkelingen niet alleen te volgen maar daar waar wenselijk nieuwe initiatieven te initiëren. Naar onze opvatting kan een Vereniging van Eigenaars veel meer betekenen voor individuele appartementeigenaars dan wettelijk is voorzien. Een Vereniging van Eigenaars is een woon-samenwerkingsverband op grond waarvan afspraken kunnen worden gemaakt over tal van zaken, mits daarover gemeenschappelijk overeenstemming is.

Door onze vergrijzende samenleving zullen ouderen in de toekomst nog meer dan nu het geval is de noodzaak inzien van levensloopbestendig wonen. In principe betekent dit dat woningen cq appartementen buitengewoon geschikt zijn en blijven bij afnemende mobiliteit en of somatische of psychische problemen van de bewoners.

Per 01 januari 2014 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht en mede door de massale sluiting van verzorgingshuizen zullen ouderen aangewezen zijn op de eigen woonomgeving. Onze rijksoverheid stimuleert mede daarom ouderen om zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven wonen eventueel met ondersteuning van extramurale zorg en diensten. Mede hierdoor zijn er nu al Verenigingen van Eigenaars die afspraken maken en raamovereenkomsten afsluiten op het gebied van zorg en dienstverlening. Ons inziens een goede ontwikkeling omdat de Vereniging van Eigenaars anticipeert op toekomstige ontwikkelingen maar ook de juiste onderhandelingspartij kan zijn namens de gezamenlijke eigenaars/bewoners of huurders die een beroep willen doen op deze wijze van woonmanagement en zorgondersteuning.

Steeds meer zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van compact wonen met zorg en diensten. In de jaren 60 en 70 was er een sterke opkomst van serviceflats. Deze meestal luxe woonvoorzieningen waren erg in trek bij ouderen in het hogere inkomens segment omdat hierdoor enerzijds werd voldaan aan de wens voor het zelfstandig wonen en anderzijds er sprake was van een ruim zo niet luxe zorg en dienstenpakket. Nadeel van deze vorm van wonen was dat deze woonvorm sterk aanbodgericht was en er dus geen sprake was van maatwerk. Het gevolg van de koppeling van wonen, zorg en diensten was hoge servicekosten voor alle bewoners cq eigenaars. Erfgenamen werden hierdoor opgezadeld met een bijna onverkoopbaar appartement omdat de dienstverlening cq servicekosten contractueel waren gekoppeld aan het eigendomsrecht cq appartementsrecht.

Sinds begin van de jaren 90 is er sprake van toenemende leegstand in serviceflats en veel bestuurders zijn momenteel bezig om de interne strategische positie en de woonvisie drastisch te herzien. De zelfbewuste oudere woon/zorg consument stelt tegenwoordig hoge eisen aan duurzaamheid, veiligheid en zelfstandig wonen en wil vooral zorg en dienstverlening op maat. Veel serviceflat organisaties zijn op dit moment nog onvoldoende ingesteld op deze vraaggestuurde vorm van compact wonen maar er zijn op verschillende plaatsen in Nederland zeer positieve trends te bemerken.

Onze nieuwe doelstelling is dat de stichting Apartwonen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van toekomstig compact wonen, diensten en zorg voorzieningen voor ouderen in appartementsgebouwen. Wij hebben per 1 oktober 2010 onze huidige doelstellingen verbreed naar specifiek compact wonen, zorg en diensten voor ouderen [55+] in bestaande en nieuw op te richten serviceflats.

Onze nieuwe activiteiten hebben betrekking op;

  • Het adviseren van besturen van serviceflats of woongemeenschappen met betrekking tot bestuurlijke, bouwkundige, financiële en juridische aangelegenheden.
  • Wij zullen in ons maandelijkse Woonjournaal artikelen plaatsen die betrekking hebben op zoals wij dat noemen “integraal beschermd wonen” en “compact wonen” dat wil zeggen levensloopbestendig wonen met zorg en diensten op maat.
  • Serviceflat organisaties kunnen zich als juridische rechtspersoon kosteloos aanmelden bij de stichting Apartwonen.
  • De bij ons aangesloten serviceflats ontvangen onder andere het maandelijkse Woonjournaal en kunnen gebruik maken van het geautoriseerde deel van de website waarin veel informatie aanwezig is op het gebied van bestuurlijke, bouwtechnische, financiële en juridische zaken.

Wij hopen dat wij met deze uitbreiding van diensten ons kennisnetwerk optimaal kunnen inzetten voor een toenemende groep appartement eigenaars en/of huurders die levensloopbestendig en vooral zelfstandig willen blijven wonen.

Heb u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met;

Stichting Apartwonen
Postbus 689
7500AR Enschede
E: Info@apartwonen.nl