De crises voorbij? Vergeet het maar.

Appartementen zijn bij uitstek levensloopbestendige woningen voor 60 plussers en startende jongeren op de woningmarkt. Zestig plussers kiezen vaak bewust voor een gelijkvloerse woning waarbij allerlei zaken zoals technisch onderhoud en tuin onderhoud binnen de VvE zijn geregeld. Zorgeloos wonen met het oog op de toekomst gericht. Het kabinet Rutte stimuleert ouderen zolang als mogelijk thuis te blijven wonen en in een appartement is dat ook heel goed mogelijk eventueel met enige huishoudelijke ondersteuning.  Pensioenfondsen zullen de komende jaren meer financiële buffers moeten opbouwen en de eisen om pensioenen aan te mogen passen aan de inflatie worden strenger. De nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen zijn inmiddels naar de tweede kamer gestuurd en als het wetsvoorstel wordt aangenomen is het in 2015 al van kracht. Het komt er op neer dat pensioenfondsen de pensioenen pas mogen verhogen wanneer het eigen vermogen op 110% zit in plaats van de huidige 105% van de financiële verplichtingen. Daarnaast moeten de financiële reserves van de fondsen worden verhoogd van 120 naar 125 procent. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Nederland kan het wel tot 10 jaar duren voordat de pensioenen weer kunnen gaan stijgen.   De vraag is wel of dit voor “ouderen” naar de toekomst haalbaar en betaalbaar blijft.   Veel VvE’s verhogen ieder jaar de maandelijkse voorschotbijdrage met meer dan de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS.]

Niet alleen voor de oudere appartementeigenaars is dat een probleem maar ook bij de jongere appartementeigenaars is de rek eruit. Voor “jongeren” ziet de toekomst er niet al te rooskleurig uit. De Zzp’er gaat gebukt onder een moordende concurrentie en zware lastendruk en de werknemers van bedrijven hebben al lang geen zekerheid meer als het gaat om vaste arbeidsovereenkomsten of automatische loonstijgingen. En wanneer appartement eigenaars zijn aangewezen op een uitkering dat geld ook hiervoor dat de broekriem ieder jaar nog moet worden aangehaald. Dat wil dus zeggen geen of nauwelijks een prijsindex ofwel loonaanpassing.

Al met al blijft het voor leden van de VvE een zorgelijke inkomensontwikkeling en dus een dringende noodzaak om de exploitatiekosten van de Vereniging van Eigenaars in de hand te houden. De laatste jaren is het aantal eigenaars dat niet meer kan voldoen aan de maandelijkse voorschotbijdrage sterk gestegen. En de VvE dient haar verantwoordelijkheid in deze te nemen om dit probleem bespreekbaar te maken en gezamenlijk uitgangspunten te formuleren voor de jaarlijkse begroting.   Niets doen is in dit geval geen optie en zal het bestuur van de VvE voor nog grotere financiële problemen plaatsen.

Redactie Apartwonen.