Artikelen in rubriek Huishoudelijk reglement

Honden en grondrechten

Een woning is bij uitstek de plaats om jezelf te zijn. Het recht op privacy is het recht om met rust gelaten te worden, onbespied te leven.  Inmenging van anderen in de privé sfeer stelt niemand op prijs. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht en vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In artikel 8.1 heet het dat iedereen recht heeft op respect voor zijn privé leven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Dit grondrecht geldt natuurlijk ook voor de eigenaren van een appartement.

Huurders en Kopers door één deur.

Door de verkoop van sociale huurwoningen ontstaan er steeds meer wooncomplexen met ‘gemengde bewoners’. Kopers en huurders leven naast elkaar in hetzelfde blok. Hoe dat in zijn werk gaat is onderzocht in vijf Amsterdamse buurten.

Gebruik klare taal

Huishoudelijk reglement en klare taal!

Voor een Vereniging van Eigenaren is het Huishoudelijke Reglement een instrument om belangrijke afspraken voor alle bewoners van een appartement helder vast te leggen. Bij de oprichting van de vereniging wordt het reglement vaak door de notaris verstrekt als een soort bijlage bij de splitsingsakte. Dit heeft het voordeel dat het reglement niet in strijd is met wettelijke regelingen of de bepalingen uit de splitsingsakte. Voor een goede start is dat wel zo handig.

Gebruik klare taal in het Huishoudelijke Reglement

Voor een Vereniging van Eigenaren is het Huishoudelijke Reglement een instrument om belangrijke afspraken voor alle bewoners van een appartement helder vast te leggen. Bij de oprichting van de vereniging wordt het reglement vaak door de notaris verstrekt als een soort bijlage bij de splitsingsakte. Dit heeft het voordeel dat het reglement niet in strijd is met wettelijke regelingen of de bepalingen uit de splitsingsakte. Voor een goede start is dat wel zo handig.

Balkon is geen openbaar terras

Wij Nederlanders pikken graag een terrasje en genieten dan van de zon, mensen die voorbij komen en hapjes en drankjes. Kortom, het leven is goed!

Er zijn appartement eigenaars dien deze oer Hollandse gewoonte graag voortzetten op het eigen balkon en daar is helemaal niets op tegen hoor ik u zeggen.

Tot op zekere hoogte hebt u gelijk want uw eigen balkon is een belangrijke buitenruimte voor een appartementeigenaar maar als die buitenruimte een feestruimte, honden uitlaatplaats of opslagruimte gaat worden dan ligt dat toch even anders.  

Met enige regelmaat zie ik wat u wellicht ook wel eens is opgevallen namelijk;

Huishoudelijk Reglement niet verplicht. . .

Huishoudelijk Reglement

 

Mevrouw mr. K. Kroon 
Van Till Advocaten 
Amsterdam 

De Lairessestraat 131-135
1075 HJ Amsterdam
T: 020- 470 01 77
E: info@vantill.nl

De bepalingen van het splitsingsreglement kunnen verder worden uitgewerkt in een huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement zijn meestal regels van huishoudelijke aard opgenomen die dienen als (praktische) aanvulling op de regels van het splitsingsreglement. In deze bijdrage van het Woonjournaal zal worden stilgestaan bij dit huishoudelijk reglement. Welk soort bepalingen kan hierin worden opgenomen en kunnen deze bepalingen ook worden gewijzigd?

Allereerst zij opgemerkt dat niet iedere VvE beschikt over een huishoudelijk reglement, het gebruik van een dergelijk reglement is ook niet verplicht. In de meeste gevallen is het wel praktisch om over een dergelijk reglement te beschikken, omdat op die manier duidelijk is wat wel en niet in de VvE is toegestaan. In het huishoudelijk reglement worden grotendeels huishoudelijke zaken van praktische aard geregeld, zoals bijvoorbeeld het verbod om rijwielen of vuilniszakken in de gemeenschappelijke hal te plaatsen, (nader) gebruik van brievenbussen en het verbod om schotelantennes of wasgoed aan de buitenzijde van het appartementencomplex te plaatsen/hangen. Al met al zaken die veel irritatie met zich kunnen meebrengen als daarover geen duidelijkheid bestaat.

Huishoudelijk Reglement vooral dynamisch en niet statisch.

Huishoudelijk Reglement vooral dynamisch en niet statisch

Het Huishoudelijk Reglement van een Vereniging van Eigenaars is vaak een statisch document. Eenmaal goedgekeurd komt het meestal niet meer boven tafel tot het moment wanneer zich binnen de VvE problemen voordoen.

En vaak blijkt dan dat er toch weer interpretatieverschillen kunnen voorkomen over artikelen in het Reglement.

Nog even ter verduidelijking; het bestuur van een VvE of een ingestelde commissie kan een concept Huishoudelijk Reglement opstellen maar het is uiteindelijk de Algemene Leden Vergadering die een definitief meerderheidsbesluit [of 2/3 van het aantal stemmen] dient te nemen over een voorliggend Huishoudelijk Reglement. Unanimiteit van het aantal uitgebrachte stemmen is niet noodzakelijk.

Het Huishoudelijk Reglement is een stelsel van regels/afspraken die aanvullend zijn op de wetgeving van het Burgerlijk Wetboek, de Splitsingsakte, en het Model Reglement zeg maar de statuten van de Vereniging van Eigenaars.

Model Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars.

Iedere Vereniging van Eigenaars wordt geacht een Huishoudelijk Reglement te hebben. Door de Vereniging van Eigenaars wordt veel aandacht besteedt aan de inhoud van het reglement vooral omdat hierin veel zaken worden geregeld die betrekking hebben op, of voortvloeien uit wet en regelgeving. Maar ook gedragsbepalingen van appartementeigenaars worden in een huishoudelijk reglement nauwkeurig omschreven.

Een Huishoudelijk Reglement is een door de Algemene Leden Vergadering overeengekomen overeenkomst en alszodanig rechtsgeldig. Het niet nakomen van wederzijdse verplichtingen kan in het uiterste geval leiden tot rechtspraak.

Een Huishoudelijk Reglement komt tot stand binnen een vereniging van eigenaren en wordt bij een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vastgesteld. Ook wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement worden bij een gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen de V.v.E. vastgesteld. Het is in dit verband belangrijk dat u de splitsingsakte raadpleegd welke stemerhouding van toepassing is.

Het "model huishoudelijk reglement" is slechts een voorbeeld en voor iedere V.v.E. kunnen prioriteiten anders liggen. Mogelijk kunt u eens een vergelijk maken en kan dit "model" binnen uw V.v.E. een bevestiging of een heroverweging geven van uw Huishoudelijk Reglement.