Artikelen in rubriek Splitsingsacte

Commerciële verhuur van appartement strijdig met Splitsingsakte?

Met name in de Randstad is het aantrekkelijk geworden om een appartement geheel of gedeeltelijk te verhuren aan toeristen. In veel gevallen gaat dat via commerciële internationale bemiddelingsbureaus. Dat lijkt voor veel appartementeigenaars een aantrekkelijk optie vooral omdat het toerisme in bijvoorbeeld Amsterdam op dit moment ongekend populair is. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan de verhuur van een appartement.  

Handhaving Splitsingsakte en Huishoudelijk reglement

Als het gaat om het handhaven van rechtsgeldige besluiten die zijn genomen in de vergadering van eigenaars of regels vanuit de splitsingsakte en/of het huishoudelijk reglement dient het bestuur zich te realiseren dat hier de nodige zorgvuldigheid vereist is.

Zowel in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement kunnen bepalingen zijn opgenomen die aangeven op welke wijze moet worden gehandeld wanneer een eigenaars zich niet houdt aan bestaande regelgeving.

Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter geen afwijkende procedures goedkeurt die dus afwijken van de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement. Een bestuur van de VvE kan dus niet zomaar boetes opleggen of andere maatregelen treffen ten opzichte van een eigenaars.

Wanneer echter in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement geen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een boete oplegging dan is het goed dat de VvE hiervoor een procedure ontwerpt en deze ter goedkeuring voorlegt aan de vergadering van eigenaars. Uiteraard mag deze maatregel niet in strijd zijn met het burgerlijk Wetboek en ook hier is dus wederom zorgvuldigheid vereist. Overigens gaat het vaak niet alleen om een boete oplegging maar handhaven van regels en afspraken.

Uitvoering en onderhoud in afwijking van splitsingsakte.

LJN BH3102, Rechtbank Dordrecht, 75755 / HA ZA 08-2347Datum uitspraak: 11-02-2009Datum publicatie: 17-02-2009Rechtsgebied: HandelszaakSoort procedure: Eerste aanleg - meervoudigZaaknummers: 75755 / HA ZA 08-2347

Splitsingsakte & Appartementsrecht.

SPLITSINGAKTE APPARTEMENTSRECHT.

Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan; een aandeel [bijvoorbeeld een/dertigste] in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het alleen gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw; een woning of een winkel.
Dit aandeel met het daarbij behorende gebruiksrecht vormt het appartementrecht.
De grootte van het aandeel is afhankelijk van de grootte van de woning of de winkel.
Alle appartementseigenaars zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw.
Een appartementeigenaar mag als mede-eigenaar alles gebruiken wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient [met zijn huisgenoten], de zogenaamde gemeenschappelijke ruimten.
Het gedeelte waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als privé gedeelte. Daar hebben andere bewoners niets mee te maken en [behoudens hierna te noemen uitzonderingen] ook niets over te zeggen.

In de meeste papieren die men als koper van een appartement krijgt, wordt altijd wel een of meer bepalingen van de wettelijke regeling over appartementsrechten vermeld.
Het is dan ook goed om te weten dat deze regeling in de wet te vinden is in de artikelen 106 tot en met 147 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.