Artikelen in rubriek Keurmerk & certificering

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het productcertificaat voor de Beheerders van Verenigingen van Eigenaars

VvE by night

Veel VvE’s vragen ons de laatste tijd in hoeverre het noodzakelijk is dat een beheerder gecertificeerd is. In een snel veranderende samenleving is het belangrijk dat beheerders van VvE’s voortdurend beschikken over professionele informatie en zeker toetsbaar zijn op de beheerderfunctie.In andere branches heeft certificering bewezen een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de doorzichtigheid van de markt. Met het certificaat kunnen certificaathouders zich in gunstige zin profileren.

OSB Keurmerk voor schoonmaakorganisaties

Het OSB-Keurmerk is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit voor opdrachtgevers. Alleen OSB-leden mogen met het speciale OSB-Keurmerk logo voeren en ermee naar buiten treden. Bijvoorbeeld op hun briefpapier of als sticker op het raam van de vestiging. Het OSB-Keurmerk stelt eisen aan schoonmaak- en glasbewassersbedrijven die lid zijn van de OSB.

Kwaliteit van woningventilatie ter discussie

De kwaliteit van de woningventilatie staat der discussie. Misschien zijn de gevolgen van slecht functionerende ventilatiesystemen wel vele malen ernstiger dan het aantal onveilige situaties met gas- en elektrische installaties.

In Nederland wordt het overgrote deel van de woningen gebouwd onder garantie van de stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW). Doel van het GIW is het bevorderen van de kwaliteit van koopwoningen en -appartementen. Maar ook het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval er iets mis gaat, behoort tot het takenpakket.

GIW/ISSO-publicatie

In de woningbouw is de koper echter zelden of nooit de opdrachtgever voor de levering en aanleg van de technische installaties. Sterker nog; de koper heeft meestal geen invloed op de gebruikte materialen. Medio dit jaar verschijnt er een nieuwe GIW garantie- en waarborgregeling die met betrekking tot alle installatie-eisen verwijst naar de nieuwe GIW/ISSO-publicatie ‘Installatie-eisen nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen’. De publicatie zou overigens ook een contractstuk kunnen zijn voor woningen die -om welke reden dan ook- niet onder GIW-garantie gebouwd (kunnen) worden, zo vindt de GIW-werkgroep die deze publicatie heeft verzorgd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan renovatie. De in de GIW/ISSO-publicatie opgenomen eisen gelden in ieder geval voor alle nieuwbouwwoningen en zal het toetsingskader vormen bij geschillen tussen kopers en verkopers.

GIW aanvullende eisen.

GIW: Extra eisen boven normen en Bouwbesluit

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) gaat strengere eisen stellen aan woninginstallaties dan de huidige wetten of normen voorschrijven. Naar verwachting vanaf medio komend jaar. Deze eisen worden vastgelegd in een publicatie die door het GIW en ISSO in Rotterdam wordt uitgegeven. Installatiebedrijven kan niet worden verplicht zich aan die extra eisen te houden. Een ISSO-publicatie is geen norm of wet. Maar als zij willen installeren in woningbouwprojecten die onder GIW-garantie worden verkocht, dan zullen zij er wél aan moeten voldoen. Bijna zeventig procent van de nieuwe koopwoningen in ons land wordt tegenwoordig verkocht onder GIW-garantie. Dat is dus het grootste deel van de markt.

Dertien procent van de klachten bij het GIW over nieuwe woningen hebben betrekking op de woninginstallatie. Deze kunnen gaan over bijvoorbeeld het niet goed functioneren van de verwarming, de warmtapwatervoorziening of de ventilatie. Bij ventilatie gaat het vooral om de capaciteit, of over geluidsoverlast van de mechanische gebalanceerde ventilatie. Bij het warme tapwater is meestal de temperatuur te laag of de wachttijd te lang. Dat laatste komt vooral voor bij warmtepompsystemen. Bij de verwarming gaat het doorgaans over het niet bereiken van de vereiste temperatuur of een te lange wachttijd daarbij. Een andere klacht die steeds vaker voorkomt, is dat het in woningen tijdens een warme periode 's zomers, veel te warm wordt of daarna te lang warm blijft, terwijl het buiten al dagenlang is afgekoeld.

GIW Waarborgcertificaat.

GIW Woningcertificaat

Wat biedt het mij als koper?
Dit woonkeurmerk geeft de koper van een nieuwbouwwoning (eengezinswoning en appartement) diverse garanties:

  • Afbouw van de woning bij faillissement van de bouwer.
  • Oplossen van gebreken of andere problemen die zich voordoen na de onderhoudstermijn van drie maanden na oplevering.
  • Een garantie van één tot zes jaar voor ieder bouwdeel van de nieuwe woning; voor het casco is dit tien jaar.

Hogere eisen dan wettelijk voorgeschreven voor de verwarmings- en warmwaterinstallatie.
Een volgende koper neemt deze garanties automatisch over binnen de garantietermijnen, als hij zich direct meldt bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW). Zo'n melding is niet meer nodig bij woningen van na 1 januari 2003. De garantie is dan gekoppeld aan de woning. De GIW-Garantie- en waarborgregeling komt boven op de normale garantie of gewone aansprakelijkheid van de bouwer.

Is er een klachten- en geschillenregeling?