Artikelen in rubriek Serviceflat casus

Proefproces serviceflats.

De ANBO overweegt een proefproces over de contracten die bewoners van serviceflats afsluiten. Dat heeft algemeen directeur Liane den Haan van de ANBO in de uitzending gezegd. Daarvoor start de seniorenbond een meldpunt voor gedwongen winkelnering binnen huurcontracten.

Tweede Kamer stelt vragen aan Minister Blok over transitie van serviceflats.

Flats

Zoals u ongetwijfeld bekend zijn de serviceflats in Nederland nog lang niet uit de zorgen. Zelfs de landelijke media besteden steeds meer aandacht aan de problemen van leegstand en transitie van serviceflats. De Tweede Kamer heeft  minister Blok voorWonen en Rijksdienst vragen gesteld over de rol van woningbouwcorporaties in deze. De Kennis en Netwerk organisatie Platform 31 heeft in het rapport “transformatie voor serviceflats, februari 2015” de problematiek van de serviceflats nog een geanalyseerd en voor minister Blok is dit reden om extra ondersteuning aan te bieden bij toekomstige transities.

Top 10 All Inclusive woon zorgcentra.

Het scheiden van wonen en zorg en het langer zelfstandig wonen vraagt om nieuwe producten, aanpakken en instrumenten. Een daarvan is het herbestemmen van het verzorgingshuis tot een betaalbare All-inclusive pensionvoorziening voor de lagere inkomens.All-inclusive voorzieningen voor de lagere inkomens bieden woonruimte, veiligheid, ontmoeting en diensten.Platform31 en twaalf koplopers, in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz, onderzochten de mogelijkheid van zo’n herbestemming.

Transformatie van serviceflats.

De klassieke serviceflats, die in jaren 60 en 70 zijn ontstaan, hebben ook in de 21e eeuw volop kansen. Dat blijkt uit het rapport Transformatie van serviceflats. Complexen kunnen profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Het concept moet dan wel in een nieuwe jas gestoken worden.

Wegwijs

De publicatie maakt besturen en eigenaren van serviceflats wegwijs in ontwikkelingen in ‘hun markt’ en reikt hen strategieën aan voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig woonzorgserviceproduct. Daarnaast bieden auteurs Tineke Lupi, Netty van Triest (Platform31) en Lennart Homan (TimesLab) handvatten voor gemeenten en provincies die met de problematiek van verouderde en leegstaande flats geconfronteerd worden.

Uit het rapport blijkt onder meer dat de formule van de traditionele serviceflat bouwkundig en organisatorisch verouderd is. Complexen moeten daarom een meerjarenbeleid gaan voeren dat gericht is op het moderniseren van het concept naar de wensen van hedendaagse ouderen: een levensloopbestendige woning, in een beschutte woonomgeving met een flexibeler georganiseerd en goedkoper servicepakket.

Australian wonen en zorg

Ook in Australië is de vergrijzing merkbaar en op vele plaatsen in het land verschijnen instellingen voor oderenzorg en serviceflats op basis van vraaggestuurde visie.  Het Sir Montefiore Home Randwick  in nieuw zuid Wales nabij Sydney  is een goed voorbeeld van de ontwikkelingen van wonen en zorg voor ouderen in Australië. Het is een van de grootste en gelijk ook duurste voorbeelden van residentiele ouderenzorg in Australië.

Scheiden van wonen en zorg komt moeilijk op gang.

Scheiden van wonen en zorg staat al jaren hoog op de beleids-agenda. Toch komt het maar moeilijk van de grond. In dit rapport gaat het CVZ na hoe dit komt, en geeft een denkrichting aan hoe de ontwikkeling van private zorgvormen mogelijk is. Het CVZ beschrijft de oplossingsrichting in hoofdlijnen. Verschillende elementen moeten nog verder worden uitgewerkt, voordat tot implementatie kan worden overgegaan.

WOZ problematiek voor Serviceflats.

De waarde van serviceflats wordt voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011 bepaald naar de waarde in het economische verkeer op datum van overlijden in plaats van de vastgestelde WOZ-waarde voor het belastingjaar. De WOZ-waarde geldt dus niet voor de erfbelasting voor die jaren.De regeling geldt niet voor 2012. De Waarderingskamer heeft de gemeenten in 2011 bericht bij de waardering van serviceflats rekening te houden met het waardedrukkende effect van het specifieke imago van serviceflats en de beperkte kring van gegadigden conform de nu geldende jurisprudentie (uitspraken van de gerechtshoven Amsterdam en Arnhem). Deze waardering zal tot uitdrukking komen bij de WOZ-waarde voor 2012.

Er is sprake van een serviceflat als de waarde in het economische 30% of meer afwijkt van de WOZ-waarde.De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit staat de goedkeuring dat serviceflats voor 2010 en 2011 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden.

1. Inleiding

Advies waarderingskamer over WOZ serviceflats aan de staatssecretaris van Financien.

Wanneer tot een nalatenschap een serviceflat behoort, wordt deze serviceflat voor het bepalen van de heffingsmaatstaf voor de erfbelasting in aanmerking genomen naar de WOZ-waarde. Artikel 21 van de Successiewet 1956 kent hierbij geen tegenbewijsregeling of andere bepaling om af te wijken van de WOZ-waarde. De ervaring leert dat bij verkoop van deze serviceflats door de erfgenamen vaak een substantieel lagere verkoopprijs wordt gerealiseerd dan deze WOZ-waarde. Over het verschil moeten zij wel erfbelasting betalen.

Serviceflats voor ouderen.

EEN ANALYSE
Utrecht, maart 2004
drs. J.J. van der Leeuw
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW
Innovatieprogramma Wonen en Zorg / IWZ

Hoofdstuk 1
Inleiding
De serviceflat is een woonvorm voor ouderen die al geruime tijd bestaat en van oorsprong hoofdzakelijk als doelgroep heeft de beter gesitueerde oudere. Deze woonvorm kent anno 2004 in het algemeen de volgende problematiek:
- De woningmarktpositie staat al enige tijd onder druk; leeggekomen woningen zijn in een aantal
gevallen moeizaam te verkopen of te verhuren.
- De gemiddelde leeftijd van de bewonerspopulaties is opgelopen tot boven de 80 jaar.
Het zou daarbij gaan om een fors woningvolume: ruim 430 complexen met circa 50.000 woningen1.
Het gaat hierbij deels om eigenstandige organisaties.
Het volgende is aan de orde vanuit het overheidsbeleid om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen met een zo beperkt mogelijk beroep op de intramurale ouderenzorg. Met dit laatste wordt met name het verzorgingshuis bedoeld. In termen na de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): een zo beperkt mogelijk beroep op de functie verzorging en verpleging met verblijf.
Dat wil zeggen voorkoming van een verhuizing naar de intramurale ouderenzorg, in het bijzonder het verzorgingshuis. Vooral in verband met de momenteel sterk oplopende kosten van de AWBZ is het volgende van belang:

VvE versus coöperatieve flatexploitatie vereniging.

VvE versus coöperatieve flatexploitatievereniging.

 

Mevrouw mr. K. Kroon

Van Till Advocaten

Amsterdam

In het geval een appartementencomplex wordt gesplitst in verschillende appartementsrechten wordt ook gelijktijdig de Vereniging van Appartementseigenaren opgericht. Daarnaast kent het Nederlandse recht ook een oudere vorm voor de exploitatie van (woon)gebouwen: de coöperatieve flatexploitatievereniging. In deze bijdrage van het woonjournaal zullen deze twee verschillende rechtsvormen met elkaar worden vergeleken.

In het geval sprake is van een VvE dan is een appartementseigenaar strikt genomen eigenaar van een appartementsrecht. Dit appartementsrecht geeft de appartementseigenaar het exclusieve recht een bepaald deel van het appartementencomplex (zijn appartement) te gebruiken, waarbij iedere eigenaar eveneens gebruik mag maken van de gemeenschappelijke delen/zaken. Niet de VvE maar de appartementseigenaren gezamenlijk zijn eigenaar van het gehele appartementencomplex, waarbij ieder eigenaar dus afzonderlijk een exclusief recht heeft op (het gebruik van) het eigen appartement.

Pagina's