Artikelen in rubriek Rechtzaken

VvE beheerder veroordeelt voor slecht schilderwerk

Een commercieel VvE-beheer-kantoor is eind vorig jaar veroordeeld voor de terugbetaling van 54.000 euro aan een VvE. Het betreft onterecht betaald geld voor slecht uitgevoerd schilderwerk.

Ontzegging van privé gedeelte door vereniging van eigenaars.

De VvE heeft het besluit genomen om het gebruik van het privé gedeelte van een appartement te ontzeggen wegens overtreding van artikel 9, eerste lid, van het splitsingsreglement. De eigenaar en gebruiker van het appartement hebben een verzoek gedaan ex. artikel 5:130 BW en stellen dat de redelijkheid en billijkheid zich verzet tegen het besluit. De kantonrechter is met de VvE van oordeel dat van haar, gelet op hetgeen in het verleden is gebeurd, alsmede gelet op de incidenten die hebben plaatsgebonden sinds de gegeven waarschuwing, niet langer verlangd kan worden om de overlast te accepteren. Het verzoek wordt afgewezen.

Overlast bewoners; ontzegging gebruik appartement.

Overlast bewoner: ontzegging gebruik appartement

Deze maand werd er een interessante uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd.

Een VvE besloot om aan één van haar bewoners het gebruik van het privégedeelte van het appartement te ontzeggen. Wat was er aan de hand? Meneer ‘X’ is eigenaar van een appartement, welk appartement onderdeel is van een appartementencomplex. Het appartement wordt sinds 2005 gebruikt en bewoond door zijn zoon van 46 jaar. Zoon heeft vanwege hersenbeschadiging grote psychische problemen. Op 30 oktober 2012 gaf de VvE aan zoon een waarschuwing, omdat hij in overtreding was met meerdere artikelen uit het splitsingsreglement. Zoon moest zich onder andere onthouden van: luidruchtigheid, onnodig verblijf in de gemeenschappelijke ruimte, toebrengen van onredelijke hinder aan andere eigenaren en gebruikers en zich onthouden van het voortbrengen van muziek en andere storende geluiden in de nacht.

Vervangende machtiging tot noodzakelijk onderhoud.

LJN BA9972, Rechtbank Haarlem, 329480/AL VERZ 06-3190Datum uitspraak: 11-04-2007Datum publicatie: 19-07-2007Rechtsgebied: Civiel overigSoort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudigZaaknummers: 329480/AL VERZ 06-3190Sector toon: Sector kanton

Evenementen vergunning.

Betreft een tweetal beroepen van omwonenden tegen de evenementenvergunning voor De Parade 2008 in Utrecht. De evenementenvergunning 2008 heeft betrekking op een periode van zeventien dagen, in plaats van de daaraan voorafgaande jaren vergunde periode van 10 dagen. Eiseressen hebben gesteld dat door de langdurige (geluids)overlast waarmee het evenement gepaard gaat, hun woongenot ernstig wordt aangetast. Het ligt op de weg van de burgemeester de afweging tussen de belangen van de aanvrager en de belangen van omwonenden inzichtelijk te maken. Met het opnemen van voorschriften aan de evenementenvergunning, onder andere met betrekking tot het maximaal toegelaten geluidsniveau, is weliswaar de geluidsoverlast tot een bepaald niveau beperkt, maar is door de burgemeester niet nader onderbouwd op grond van welke overwegingen de norm van 80 dB(A) op de dichtstbijzijnde gevel aanvaardbaar is geacht. Verder is niet gebleken van enige belangenafweging met betrekking tot de vergunde duur van het evenement, de openingstijden en de op- en afbouw in de nacht in relatie tot de gestelde geluidsoverlast. Ten slotte is de burgemeester in het bestreden besluit niet ingegaan op de stelling van eiseressen dat er een alternatieve en beter geschikte locatie voor het evenement is. Volgt gegrondverklaring van de beroepen en opdracht aan verweerder tot het nemen van een nieuw besluit op bezwaar.

Verhuren van een appartement niet zonder risico's.

VERHUUR VAN APPARTEMENT NIET ZONDER RISICO’SEen appartementseigenaar kan besluiten zijn appartement in gebruik te geven aan een ander. In de meeste gevallen is dan sprake van verhuur van het appartement. Kan de VvE de huurder in zo’n geval ook aanspreken op het naleven van de VvE-regels?

Vervangen van deurdrangers.

Bij verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 3 februari 2009, heeft A. verzocht het besluit van de VvE van 5 januari 2009 om geen vergoeding/bijdrage te leveren voor de te vervangen deurdrangers en daarnaast de (2e) ingediende nota ter grootte van (bijna) € 145,00 in 2008 niet te vergoeden, nietig te verklaren/te vernietigen.De VvE heeft op 20 april 2009 een verweerschrift ingediend, waarbij zij heeft verzocht het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren dan wel af te wijzen, kosten rechtens.De mondelinge behandeling is gehouden op 23 april 2009. Partijen (de VvE vertegenwoordigd door [de voorzitter] en [een bestuurslid]) en hun gemachtigden zijn terzitting verschenen. Ook zijn verschenen [een drietal], als belanghebbenden. Van het verhandelde is door de griffier aantekening gehouden.

De beschikking is bepaald op heden.