Artikelen in rubriek Telefonie & internet

antenne convenant.

Het convenant - Wat zijn uw rechten ?

Antenne Convenant
In 2002 heeft de Nederlandse overheid "handje-klap" gedaan met Monet, waarin Telfort, KPN, Orange, T-Mobile en Vodafone verenigd zijn. Ze hebben samen eenconvenant opgesteld waarin de gemeenten buitenspel gezet worden. Tevens worden middels een vernuftige instemmingsprocedure de burgers zo goed als buitenspel gezet.
Alle zendmasten die reeds voor 2002 illegaal geplaatst zijn, zijn middels dit convenant gelegaliseerd. Deze masten werden gewoon op flats geplaatst zonder overleg met de bewoners. Hier en daar gebeurde het zelfs dat de stroom voor de masten afgetapt werd van de bewoners.

Gemeenten buitenspel, geen bouwvergunning nodig

Model contract voor plaatsing GSM - UMTS zendmasten op appartementgebouw.

Ondergetekenden:
.................................................., statutair gevestigd te........................................ , kantoorhoudende te................................ , te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen:
"Verhuurder",

en
.................................................., statutair gevestigd te......................................... , kantoorhoudende te................................ , aan de................................... , te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door............................ , hierna te noemen: "Huurder".

IN AANMERKING NEMENDE DAT

TNO onderzoek naar UMTS

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie

Gezondheidsraad beveelt nader onderzoek UMTS aan

Mensen die zich niet goed voelen, wijten dat soms aan de elektromagnetische velden waaraan ze worden blootgesteld. Vorig jaar publiceerde TNO een onderzoek dat aanwijzingen leek te geven dat dit inderdaad mogelijk kan zijn, met name voor UMTS-velden. Op verzoek van een aantal bewindslieden onderwierp de Gezondheidsraad het TNO-onderzoek aan een kritische evaluatie. De raad concludeert dat met dit onderzoek geen wetenschappelijk bewijs geleverd is dat GSM- en UMTS-signalen van basisstations voor mobiele telefonie inderdaad zulke klachten kunnen veroorzaken. Gezien het maatschappelijk belang van het onderwerp doet de raad wel aanbevelingen voor herhaling van het TNO-onderzoek en voor vervolgonderzoek dat verdere opheldering kan verschaffen. Dit staat in een advies dat de Gezondheidsraad vandaag aanbiedt aan de minister van VWS en aan enkele andere bewindslieden.

Onderzoek naar straling UMTS

Een nieuw onderzoek naar het effect van elektromagnetische velden (EM velden) van antennes voor mobiele telecommunicatie op mensen toont aan dat er een

statistisch significante relatie bestaat tussen het ervaren welbevinden (b.v. duizeligheid, tintelingen en concentratievermogen etc.) van mensen en de EM velden die lijken op die van UMTS antennes. Zo'n relatie is niet gevonden tussen het welbevinden van mensen en de EM velden van GSM antennes. Verder toont het onderzoek aan dat er een statistisch relevante relatie bestaat tussen de EM velden van de antennes van GSM en UMTS en het cognitief functioneren (reactiesnelheid, alertheid, geheugen, etc.) van mensen. Veelal gaat het om een verbetering van de cognitieve prestaties. Deze laatste relatie is al vaker in onderzoek vastgesteld.

Bovengenoemd onderzoek met de naam COFAM (Cognitive Functions And Mobiles) is uitgevoerd door TNO in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport. De minister van Economische Zaken heeft het TNO rapport vandaag naar de Tweede kamer gestuurd.

GSM - UMTS antenne beleid.

Het Nationaal Antennebeleid

Bron: Ministerie van verkeer en Waterstaat

Op dit moment zijn er in de huidige wet en regelgeving weinig richtlijnen op basis waarvan gemeenten hun beleid ten aanzien van antenne-opstelpunten kunnen formuleren.
Gemeenten hanteren een eigen, soms zeer divers beleid. Daarnaast is er weinig voorlichtingsmateriaal voorhanden ten aanzien van antennes in het algemeen en de gezondheidseffecten in het bijzonder.

Het directoraat Generaal Telecommunicatie en Post vervult namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een voortrekkersrol in de totstandkoming van Nationaal Antennebeleid.
De centrale doelstelling voor het voeren van beleid is; Het binnen duidelijke kaders van volksgezondheid en leefmilieu stimuleren en faciliteren van voldoende ruimte voor antenne opstelpunten.
Het beleid wordt vervat in een kabinetsnota, die naar verwachting in de loop van 2000 gereed zal zijn.

Veiligheid en gezondheid