Artikelen in rubriek Contractbeheer

Gebiedsontwikkeling voor VvE’s

Stagerapport Westerhof Bak & Partners

Vakkennis nodig bij opstellen van een MJOP.

Wat hoort er allemaal te worden opgenomen in een meerjaren onderhoudsplan? Voordat u een meerjaren onderhoudsplan laat opstellen, is het belangrijk om onderzoek te doen naar alle aspecten die te maken hebben met het onderhoud van het appartementgebouw.

Een belangrijke vraag is hierbij is om vooraf vast te stellen wat precies tot de algemene ruimten cq voorzieningen van het appartementgebouw behoort. De informatie hierover kunt u vinden in de Splitsingsakte en het Model Reglement.

De adviseur gaat uit van een basis maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat er van deze basis moet worden afgeweken. Dit heeft voornamelijk te maken met rechtsgeldige besluiten die binnen uw Vereniging van Eigenaars zijn gemaakt. Twee belangrijke uitgangspunten zijn hierbij; a. het overzicht met de onderhoud elementen die voor rekening van de VvE zijn en b. de opbouw van het administratief beheer.

Model prestatiegericht onderhoudcontract platte daken.

Er is al veel gezegd en geschreven over prestatie- en onderhoudscontracten voor platte daken. In 1999 heeft de Stichting Dakpromotie in Zeist een studiemiddag georganiseerd waarbij de ontwikkeling van prestatiecontracten uiteen werd gezet. Tijdens die middag werd door met name opdrachtgevers kenbaar gemaakt dat éénduidigheid gewenst is om te grote verschillen en daarmee onduidelijkheden in aanbiedingen te voorkomen. Reden voor de Stichting Dakpromotie om in navolging van andere branches een Model Prestatiegerichte Onderhoudsovereenkomst Platte Daken op te stellen.

Een handreiking voor partijen die wensen te komen tot een prestatiegerichte onderhoudsovereenkomst voor platte daken. Een handreiking waar ruimte wordt gelaten zelf invulling te geven aan wat in de gegeven situatie wenselijk, haalbaar en uitvoerbaar is. Dat is wat het model beoogd te zijn. Geen eenvoudige opgave want wat wenselijk, haalbaar en uitvoerbaar is gegeven de situatie is wat partijen moeten uitvinden. Voor het opstellen van het Model is uitgebreid gekeken naar de ontwikkelingen in prestatiecontracten en dito overeenkomsten. De Schildersbranche is de trekker geweest voor de Bouw.