Artikelen in rubriek Energiebeheer

Zonne energie verdelen over appartementen

Voor de eerste keer in de stad Groningen wordt de opbrengst van een gezamenlijk zonnedak direct verdeeld over de bewoners van een appartementencomplex. Meer dan 50 bewoners profiteren van de ruim 200 zonnepanelen die worden geplaatst op De Boog in Vinkhuizen. Bewoner Jan Vos is één van de initiatiefnemers.

Gewijzigde Warmtewet

Ketel

De door minister Kamp gewijzigde Warmtewet is op 22 mei 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verenigingen van eigenaars

Zonnepanelen en preventieve maatregelen.

De aanschaf van zonnepanelen brengt nogal wat verplichtingen en risico’s met zich mee. Voor een VvE kan het uitermate interessant zijn maar wij adviseren u vooraf grondig onderzoek te doen naar alle do en dont’s.  Het gaat hier niet alleen om een gecontroleerde elektriciteitsopbrengst maar ook preventieve maatregelen ter voorkoming van storingen en schade aan de installatie.  

Wij adviseren u het volgende;

Een onafhankelijk advies voorafgaand aan het rechtmatig te nemen besluit kan veel teleurstelling voorkomen.

Zonnepanelen is geld verdienen

Binnen het bestuur van verschillende VvE’s keert met enige regelmaat het onderwerp zonnepanelen terug op de agenda. Kennelijk zijn er nogal wat bestuursleden en eigenaars die denken, wij hebben een plat dak en daar kunnen we gemakkelijk en vooral goedkoop zonnepanelen plaatsen en onze energierekening gaat direct omlaag.

Als beheerder van de VvE heb ik dan vaak de grootse moeite om dit oneigenlijke enthousiasme in toom te houden en terug te keren naar de realiteit des levens.

Bij onderwerp zonnepanelen worden nogal eens een aantal zaken vergeten zoals bijvoorbeeld;

Watermeters worden steeds meer vervangen.

Het gemiddelde waterverbruik in Nederland voor een twee persoonshuishouden bedraagt ongeveer tussen de 90 en 100 m3. De gemiddelde kosten daarvan per maand bedragen ongeveer € 13.50.  Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde drinkwaterverbruik de laatste jaren nog steeds toeneemt.  Ook de kosten van drinkwater zijn de laatste 10 jaar aanzienlijk toegenomen. De registratie van water verbruik gebeurt via een geijkte watermeter. De watermeter registreert nauwkeurig hoeveel water u in een appartement of de algemene voorzieningen verbruikt. Door middel van registratie in de watermeter kan periodiek een rekening worden opgemaakt, gebaseerd op het werkelijke water verbruik.

In Nederland komen twee soorten watermeters voor namelijk: de snelheidsmeter en de volumemeter. De komende jaren zullen veel snelheidsmeters worden vervangen voor volumemeters.

Waarom worden de watermeters vervangen?

WIND KRACHT

Er worden in Nederland momenteel een groot aantal plannen ontwikkeld om op zee ‘velden’ met windmolens te realiseren om de energiehuishouding van ons land op orde te krijgen. Het is maar de vraag of dat wel zo slim is. Naast de horizonvervuiling wordt de energie niet opgewekt waar het nodig is en zijn er transportverliezen. Waarom wekken we de (wind)energie die de gebouwde omgeving nodig heeft niet daar op waar die nodig is?  

Zonnestroom en Nederlandse wetgeving

Uit de ervaringen blijkt dat er een aantal redenen zijn waarom particulieren en VvE’s niet investeren in zonnestroomsystemen. Eén obstakel is bijvoorbeeld dat veel particulieren niet achter hun eigen meter elektriciteit kunnen invoeden. Dit probleem komt voornamelijk voort uit de wetgeving ten aanzien van de productie, levering, teruglevering en zelflevering. Door verschillende partijen worden hier momenteel oplossingen voor aangedragen. Kennis over wat binnen de diverse wetten (Elektriciteitswet 1998, Wet belasting op milieugrondslag en het Burgerlijk Wetboek) mogelijk is, is echter essentieel. Op dit moment wordt kennis opgedaan binnen verschillende projecten. Deze kennis is echter vaak specifiek voor de betreffende projecten, waardoor het ontbreekt aan overzicht en er een onsamenhangende set van deeloplossingen ontstaat. Transparante wetgeving kan bijdragen aan het vinden van oplossingen en zorgen voor een versnelling van de toepassing van zonnestroomsystemen.

Potentie zonnestroom

Steeds meer Vereniging van Eigenaren (VvE’s) denken er over na om samen zonnepanelen te laten installeren. In Nederland zijn al diverse projecten gestart met zon op daken van VvE’s. Daken van appartementsgebouwen zijn vaak plat wat gunstig is voor de oriëntatie en opbrengst, maar een gemeenschappelijke elektriciteitsmeter kan het lastig maken de zonnepanelen rendabel te exploiteren. Het is echter technisch, organisatorisch en juridisch ingewikkelder om zonnepanelen te plaatsen gekoppeld achter de meter van de individuele woning. Er zijn verschillende manieren om zonnepanelen op VvE-daken tóch mogelijk te maken. In deze handreiking vind je een toelichting op een aantal aspecten die spelen bij zon op VvE’s en een beschrijving van een aantal opties.

Energiezuinige verlichting heeft vele voordelen.

Of we nu willen of niet maar er is zelfs op Europese schaal een einde gekomen aan de traditionele gloeilamp.  De komende jaren zullen er veel lichtarmaturen in de algemene ruimten van appartementsgebouwen moeten worden vervangen. Dat kost natuurlijk een investering maar daar staat tegenover dat de kosten voor elektra aanzienlijk omlaag zullen gaan. Maar energiezuinige verlichting is ook veel slimmer dan de huidige verlichtingsarmaturen. Wij zetten een aantal voordelen op een rij.

Energiezuinigheid van nieuwe woningen

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012.Dit besluit is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften.Sinds 1995 zijn minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen opgenomen in het Bouwbesluit. Gaandeweg zijn deze eisen aangescherpt.

Pagina's