Artikelen in rubriek Liftonderhoud

Nieuwe richtlijn liften

Inspectie SZW heeft de Notified Body-aanwijzing van het Liftinstituut vernieuwd op grond van het Warenwetbesluit liften 2016. De nieuwe aanwijzing is gebaseerd op de door het Liftinstituut verkregen uitbreiding van de accreditatiescope op de nieuwe Liftenrichtlijn 2014/33/EU (zie www.rva.nl).

Wijziging Europese Lift norm.

Op 6 augustus 2014 heeft CEN (Comité Européen de Normalisation) de nieuwe liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 vrijgegeven voor publicatie. Met het vrijgeven van de uiteindelijke normen kunnen liftproducenten de nodige voorbereidingen treffen. De harmonisatie, die aanvankelijk in oktober zou plaatsvinden, is wat verlaat. Op www.europa.eu staat de norm nu op een geconsolideerde lijst van geharmoniseerde normen in het kader van de Richtlijn 95/16/EC voor Liften, gedateerd 12 december 2014. Toepassing van deze normen geeft nu het zogenaamde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de essentiële eisen uit de Richtlijn liften.

Er is een overgangstermijn van iets meer dan drie jaar vastgesteld. Liften gebaseerd op de EN 81-1/2+A3 mogen dus geïnstalleerd en opgeleverd worden tot uiterlijk 31 augustus 2017, de datum waarop de norm wordt ingetrokken. Tot die datum kan dus zowel de norm EN 81-1/2 + A3 als de EN 81-20/50 worden gehanteerd om aan de eisen van de Richtlijn liften te voldoen.

Boete regeling op response tijden bij liftstoring.

Als een liftinstallatie uitvalt bij een appartementencomplex dan kan dit vergaande consequenties hebben voor de bewoners van het woongebouw.

 Gehandicapte bewoners zijn plotseling gevangene geworden van de woning en voor sommige bewoners is de trap soms een onneembare toegang. Maar ook de verhuizing en de verjaardag  kan worden afgezegd en bezorgers van pakketten laten door middel van een briefje weten nog een keer weer terug te komen. Maar denk ook eens aan de thuiszorg en de maaltijdenbezorging  waarvoor dit tot onoverkomelijke problemen kan leiden. Maar wat kan een VvE er aan doen om de responsetijd op een storing of opsluiting zo kort mogelijk te houden.

Op de eerste plaats dient de VvE bij het afsluiten van een liftonderhoudscontract zich bewust te zijn wat het bijvoorbeeld betekent wanneer de responsetijd bij opsluiting 2 uur zou zijn en bij technische storingen 3 uur. Er zijn liftonderhoudsbedrijven die in het onderhoudscontract vermelden “onze responsetijden zijn de snelste in de markt” waar dat voor staat mag u dan zelf invullen.

Aantal onderhoudsbeurten lift.

Veel Verenigingen van Eigenaren zijn kritisch ten aanzien van hun liftonderhoudscontracten en gaan op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen. Zij vragen meerdere offertes aan bij verschillende liftbedrijven en komen er dan achter dat het aantal aangeboden onderhoudsbeurten verschillend is. Om toch zeker van hun zaak te zijn, komen ze bij de onafhankelijke adviseur uit met de vraag: ‘Hoeveel onderhoudsbeurten moet onze lift op jaarbasis hebben’?  

Oplevering Liftrenovatie Vestia - Liftintermediair

Na 13 weken was het dan zover: de oplevering van 2 nieuwe liften in het woonzorgcentrum Op de Laan aan de Laan van Meerdervoort 110 te Den Haag.
Omdat het plaatsen van 2 nieuwe liften toch ook voor de bewoners iets heel bijzonders was en het eindresultaat er zeker mag zijn, werd de ingebruikname van de liften feestelijk gevierd.

Alle bewoners werden getrakteerd op gebak bij de koffie en om het helemaal officieel te maken heeft de heer Schreuders, namens de bewoners, een lint doorgeknipt.

Als Devenco hebben wij, in opdracht van Vestia en met als adviseur Liftintermediair, dit project mogen uitvoeren.

Alle wensen en eisen zijn uiteindelijk vertaald naar een functionele werkomschrijving.
Diverse liftbedrijven zijn zorgvuldig geselecteerd en vervolgens uitgenodigd om op basis van hun ingediende werkomschrijving een inschrijving te verzorgen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om op basis van de eenmalige investeringskosten en de daaropvolgende onderhoudskosten voor de komende 20 jaar de beide liften volledig te vervangen in plaats van de bestaande liften te renoveren.

 

Nieuwe onderhoudscontracten voor VvE's

Vraag: Ons liftonderhoudsbedrijf hanteert een nieuw concept voor het onderhoud van onze lift. Ik begrijp het eigenlijk niet. Wat is uw advies?

Antwoord: Veel liftonderhoudsbedrijven ontwikkelen nieuwe concepten waarmee zij de efficiëntie van het onderhoud willen verbeteren. De belangrijkste trend is dat er één grondige onderhoudsbeurt per jaar wordt uitgevoerd en dat in de loop van het jaar, afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken, een aantal beperkte onderhoudsbezoeken wordt gebracht. Kone noemt dat Modular Based Maintanance. Op basis van een aantal kenmerken van de lift, de omgeving én het gebruik wordt er een onderhoudsprogramma gekozen. Buiten het ene jaarlijkse bezoek, waarbij de monteur niet gestoord mag worden, niet oproepbaar is voor storingen en dus alle aandacht aan de lift kan schenken, bepaalt het programma aan welke onderdelen door het jaar heen aandacht moet worden besteed. Van deze resultaten wordt een database bijgehouden en uit de statistische informatie daarvan kan Kone de programma’s aanpassen. Schindler werkt óók met één intensieve onderhoudsbeurt per jaar en doet bliksembezoeken door het jaar heen, afhankelijk van het aantal gecontracteerde visites. Verder zijn er kleinere liftbedrijven die hun onderhoudsbezoeken pas achteraf factureren, zodat de klant alleen betaalt voor de onderhoudsbeurten die zijn uitgevoerd (Lakeman, Premium Liftservice).

Ongevallen met personenliften

Hoewel met name liften behoren tot de veiligste transportmiddelen, gebeuren er toch met enige regelmaat ongevallen, vooral bij gebruikers. Via dit deel van de site informeren wij u over ongevallen die hebben plaatsgevonden, om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Onder ongevallen verstaan wij: calamiteiten met liften waarbij personen betrokken zijn en waarbij sprake is van letsel. 

Nieuwe lift in een bestaand appartementen-complex.

Nieuwe lift in een bestaand appartementencomplex
Vraag: Wij zijn een Vereniging van Eigenaren en hebben geen lift in ons bestaande gebouw. Er is een beperkte ruimte beschikbaar. Kunnen we daar een lift in plaatsen?
1. Wat zijn hierbij de valkuilen?
2. Om welke investeringsbedragen gaat het dan?
3. Aan welke minimale eisen moet een woongebouw voldoen om een lift te kunnen plaatsen?
Lees het antwoord van Alderik Bos van Liftintermediair.

Regelgeving periodieke liftkeuring.

Regelgeving periodieke liftkeuring

In het "Warenwetbesluit liften" is bepaald dat liften in Nederland moeten worden gekeurd. In de jaren '90 heeft de Europese Gemeenschap de Richtlijn Liften opgesteld. De Nederlandse overheid heeft deze Europese Richtlijn in 1996 in de wetgeving opgenomen aanvankelijk als het Besluit Liften in de Wet op de gevaarlijke werktuigen. Sinds september 2003 in het Warenwetbesluit liften.

De Richtlijn Liften stelt essentiële veiligheidsvoorschriften voor liften en regelt onder meer het keuringsproces in de nieuwbouwfase van een lift. Het nieuwbouw-keuringsproces mag onder voorwaarden door de fabrikant van de lift worden uitgevoerd. Het Warenwetbesluit liften bepaalt verder dat liften in Nederland na de nieuwbouw periodiek moeten worden gekeurd. Dit worden keuringen in de gebruiksfase genoemd. Deze verplichte periodieke keuringen mogen slechts door een door de Nederlandse overheid aangewezen instelling worden uitgevoerd.

Liften in Nederland zijn veilig.

MOORDRECHT 7  september 2011. Dit jaar is in de pers, naar aanleiding van lobbywerk door de industrie en keuringsinstellingen, meermaals het veiligheidsniveau van liften in twijfel getrokken. Ons inziens grotendeels onterecht. In dit artikel willen we inzage geven in de achtergronden en de werkelijke situatie.

Achtergrond Liftindustrie

De Liftenindustrie in Nederland wil graag dat de SNEL- norm (Safety Norm Existing Lifts) een wettelijke status krijgt. Deze Europese Norm heeft in bijvoorbeeld België en Frankrijk ook een wettelijke status. Echter in die landen staan de liften er in de regel stukken slechter bij dan in Nederland. Franse lifteigenaren zijn momenteel druk met het dichtmaken van open schachtwanden, die veelal van gaas zijn gemaakt. Een veiligheidsniveau waar we in Nederland rillingen van krijgen en daar nog gebruikelijk is. De noodzaak tot verbeteren van veiligheid in die landen is enorm veel groter dan in Nederland. Naar schatting voldoen 80 á 90% van de liften in Nederland aan deze normen en voor zover dat niet zo is, kan het veelal door bouwkundige beperkingen ook niet. Wanneer dit van rechtswege afgedwongen zou worden, worden deze lifteigenaren voor onevenredig hoge kosten gesteld om een héél klein beetje de veiligheid te verhogen. Nederlandse lifteigenaren hebben aan de hand van de 10 aanbevelingen (die grotendeels overeenkomen met de SNEL-norm) de maatregelen al genomen. Dus roepen dat liften onveilig zijn, is onredelijk, zelfs vanuit Europees perspectief.

Pagina's