Artikelen in rubriek Afvalverwerking & milieu

DIFTAR invoeren en dan?

Afvalcontainers

Vele gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren het zogenaamde DIFTAR ingevoerd en een groot aantal gemeenten zal dat de komende jaren nog gaan doen. Maar wat is DIFTAR eigenlijk en wat betekent dat voor de vereniging van eigenaars?

-Aan het besluit van de gemeenteraad tot invoering van DIFTAR [gedifferentieerde tarieven voor afvalheffing]  valt voor VvE’s niet te ontkomen. In principe zal het betekenen dat appartementeigenaars worden afgerekend op individuele afvalstoffen heffing. Hoe meer afval wordt aangeboden hoe hoger de afvalstoffen heffing.

Aanpak van asbest 2012 - 2015

De Inspectie SZW zet de komende jaren stevig in op de aanpak van misstanden in de asbestsector. De boetes gaan omhoog en er worden tien gespecialiseerde inspecteurs ingezet die permanent controleren of de regels voor asbestverwijdering worden nageleefd. 

Wat u moet weten over asbest

Asbest

Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder meer Zuid- Amerika, Rusland en Canada. Het bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest heeft enkele eigenschappen die de verwerking ervan interessant maken. Het is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop en hittebestendig.

Waarom is asbest gevaarlijk

Ondergrondse afvalcontainer in de stad.

Ongeveer 800 ondergrondse afvalcontainers gaan in de toekomst een groot gedeelte van het huisvuil in de stad verzamelen. Dat betekent dat circa de helft van alle woningen in Groningen dan geen vuilniszakken meer bij de weg zet. De ondergrondse containers worden op dit moment door de gemeentelijke dienst die daarover gaat, de Milieudienst, geplaatst. In 2001 is begonnen met het ondergrondse systeem. Bij dit systeem zet u het vuilnis niet meer één keer in de zoveel tijd langs de weg, maar kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag, terecht bij de ondergrondse containers!

Geen gebruik groene container maar wel afvalstoffen heffing betalen...

Op grond van de Wet Milieubeheer kunnen gemeenten ter bestrijding van kosten verbonden aan de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen. Onderworpen aan deze heffing zijn degenen die al dan niet op grond van een zakelijk of persoonlijk recht feitelijk gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente een verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Ook wanneer u weinig of zelfs geen gebruik maakt van de diensten van de gemeentelijke reinigingsdienst, dan nog bent u afvalstoffenheffing verschuldigd.

Hoe kan de VvE luchtvervuiling voorkomen.

De negatieve gevolgen van lichtverontreiniging kan u verminderen zonder al te hoge kosten. In tegendeel, het kan zelfs kostenverlagend werken. We geven hier een aantal eenvoudige tips om zelf lichtvervuiling te beperken. Door het toepassen van deze tips helpt u niet enkel het milieu, maar bespaart u bovendien ook op uw elektriciteitsrekening!

Ondergrondse afvalcontiners

In het begin van de vijftiger en zestiger jaren was de "vuilnisbak" voor flatbewoners de gewoonste zaak van de wereld om het huishoudelijk afval te verzamelen. De verzinkte afvalbak die meestal op het balkon een vaste standplaats had werd wekelijks aan de straat gezet zodat de gemeente deze afvalbakken kon ledigen. In die tijd was er nog geen ARBO wetgeving en het is eigenlijk onbegrijpelijk hoe de vuilnisman deze zware fysieke taak kon volhouden.

Reduceren van huishoudelijk afval

50% minder afval, dat kan!
Een gemiddeld huishouden zet per week zo'n 15 kg afval (twee vuilniszakken) aan de straat. Met een klein beetje moeite blijkt die hoeveelheid vaak te halveren. Dat scheelt in het sjouwen en is goed voor het milieu. De volgende tips brengen u misschien op ideeen die u zelf kunt toepassen.

b o o d s c h a p p e n

Vermijd verpakkingen.

Stank, wat is het en wat is er aan te doen.

Wat is het doel van het stankbeleid?
In 1995 had nog 20 procent van de Nederlandse bevolking last van stank. Het doel voor het jaar 2010 is dat niemand nog in ernstige mate hinder van stank mag hebben. Om dit te bereiken heeft de overheid een stankbeleid geformuleerd. Centraal in het stankbeleid staat dat nieuwe hinder moet worden voorkomen. Bestaande hinder moet worden verminderd.

Wat zijn bronnen van stank?

Appartement, huishoudelijk afval en milieu

Wat u moet weten over huishoudelijk afval Wat is huishoudelijk afval? 

Huishoudelijk afval is alles dat u thuis weggooit, met uitzondering van afvalwater en autowrakken. Ook koelkasten, vloerbedekking, meubels, grof tuinafval en verbouwingsafval horen erbij. Deze laatste materialen worden vaak grof huishoudelijk afval genoemd.