Artikelen in rubriek Inkoop

De Vereniging van eigenaars is een markt.

Bestuurders van vve’s onderschatten vaak hun eigen positie ten opzichte van leveranciers.

Herziening warmtewet

Op 6 juli jl. heeft het ministerie van Economische Zaken een herziening van het wetsvoorstel warmtewet gepubliceerd. Zowel verenigingen van eigenaars en coöperatieve verenigingen van eigenaars worden in de herziening van het wetsvoorstel uitgezonderd van verplichtingen die voor energie leveranciers gelden op grond van de warmtewet. Het ministerie van Economische Zaken wil alle belangstellenden de gelegenheid geven om te reageren op dit wetsvoorstel. De reacties worden betrokken bij de nadere vormgeving van het wetsvoorstel.

Lagere energietarieven

De jaarrekening voor energie van huishoudens in Nederland valt op grond van de nieuwe tarieven bij een gelijkblijvend verbruik gemiddeld bijna 100 euro lager uit dan een jaar geleden. Bij een standaard verbruik komt de jaarlijkse rekening met de tarieven van juli 2016 uit op 1 672 euro. Vooral elektriciteit werd goedkoper. Dit meldt CBS.

Vooral lagere prijs voor elektriciteit

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Steeds meer leveranciers bedingen bij opdrachtverstrekking door een Vereniging van Eigenaars de bij de KvK geregistreerde leveringsvoorwaarden die van toepassing worden verklaard. Voor een VvE die een opdracht verstrekt voor bijvoorbeeld de vervanging van de dakbedekking of de renovatie van de lift zijn de leveringsvoorwaarden niet altijd het eerste aandachtspunt. De werkafspraken, de planning, de prijs en kwaliteit, betalingstermijnen, garantie etc. etc. zijn meestal de eerste punten die voor de VvE in beeld komen en kritisch beoordeeld worden.

Sta ik sterk als consument.

De bescherming van de consument [VVE] bij de koop van goederen

De Europese richtlijn "betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen" (1999/44/EG) beoogt een gemeenschappelijk minimumniveau van consumentenbescherming te scheppen, ongeacht de plaats van aankoop van de goederen binnen de Europese Unie. Met het wetsvoorstel "verkoop en garanties voor consumptiegoederen" (wetsvoorstel 27 809) wordt deze richtlijn uitgevoerd in Nederlandse wetgeving. Het wetsvoorstel betreft een aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel treedt op 1 mei 2003 in werking.

In dit informatieblad vindt u informatie over:

Geschil over technisch onderhoudscontract.

Een VvE heeft een geschil met een leverancier over de uitleg van een technisch onderhoudscontract. Volgens de leverancier is het zo dat er meerwerk kan worden berekend als de werkzaamheden die hij moet uitvoeren onverwacht langer duren danwel er noodgedwongen en onvoorzien hogere kosten voor het reguliere onderhoud moeten worden gemaakt. De VvE vraagt zich af of het standpunt van de leverancier wel klopt.

In deze casus is het onderhoudscontract dat de VvE met de leverancier heeft gesloten bepalend. In dat contract is namelijk vastgelegd wat de overeenkomst -die partijen met elkaar hebben gesloten- precies inhoudt. In beginsel zal dat voornamelijk gaan om de onderhoudswerkzaamheden die de leverancier voor de VvE zal verrichten, wanneer dat onderhoud zal plaatsvinden en welke kosten daaromtrent kunnen worden doorberekend aan de VvE.

In vijf stappen de beste inkoopprijs.

Inkoop: in vijf stappen de beste prijsBinnen een Vereniging van Eigenaren worden veel producten en diensten ingekocht denk hierbij bijvoorbeeld aan; verlichting, lampen, energie, schoonmaakdienstverlening, technische onderhoudscontracten etc. etc.
De bestuurder van een VVE is [voor zover binnen een beheerovereenkomst vastgelegd] in principe verantwoordelijk voor de inkoop van producten en diensten en zal zich op tijd en plaats moeten bezinnen op leveranciers en prijzen.

Hoe kiest u de juiste installateur voor uw installatiewerk

Hoe kiest u de juiste installateur voor uw installatiewerkHoeveel installateur krijgt u voor uw geld en wat is zekerheid u waard? Dat zijn de vragen, die u zich zou moeten stellen, voordat u bepaalt wie uw gas, water, of elektrotechnische installatie gaat maken of aanpassen.Waar draait het om?