Artikelen in rubriek Rechtspraak

Appartementensplitsing zonder VvE

De vereniging van eigenaars (VvE) is als onderdeel van de appartementsrechten geregeld in de negende titel van boek 5 BW.In 1996 heeft de rechtbank Amsterdam uitgemaakt dat een VvE direct ontstaat bij het ondertekenen van de akte van splitsing. Codificatie hiervan vond plaats door een wetswijziging per 1 mei 2005 en thans ontstaat een VvE op grond van de wet door de ondertekening van de akte van splitsing. In dit geding heeft de VvE de veroordeling gevorderd tot betaling aan haar van (kwartaal)bijdragen vanaf 2006. De gerechtigde tot het appartement (enig erfgenaam van zijn inmiddels overleden ouders) is immers lid van de VvE, welke VvE heeft besloten dat haar leden deze bijdragen zijn verschuldigd. Deze gerechtigde heeft als primair verweer aangevoerd dat de VvE geen bestaande rechtspersoon is. De litigieuze  akte van splitsing dateert namelijk uit 1957.

Wel of geen algemene voorziening?

Je zou zeggen daar kan toch geen verschil van mening over ontstaan! Maar niets is minder waar en dat blijkt uit een gerechtelijke uitspraak die in 2011 door de Kantonrechter  in Amsterdam is gedaan. Het ging daarbij om de vraag of een waterleiding wel of niet tot de algemene voorzieningen behoorde of niet.  Een voorziening die uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekt en volgens de splitsingsakte de onderhoudskosten voor rekening zijn van de individuele eigenaar. Maar daar dacht de Kantonrechter toch anders over.

Weigeren toestemming Vereniging van Eigenaars.

Voor sommige handelingen heeft een appartementseigenaar toestemming nodig van de Vereniging van eigenaars, haar organen of van één of meer andere appartementseigenaren. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld een verbouwing van een appartement. Ook kan de VvE zelf de toestemming of medewerking nodig hebben van één of meer appartementseigenaren. Toestemming of medewerking kan vereist zijn omdat dat wettelijk bepaald is, omdat dat uit het reglement van splitsing blijkt of als de VvE daarover regels heeft gemaakt.

Boete wegens strijdigheid met het splitsingsreglement ten onrechte door VvE opgelegd

Veel verenigingen van eigenaars hebben een boetebepaling in de splitsingsakte die kan worden toegepast wanneer eigenaars zich niet houden aan de voorwaarden van de splitsingsakte. Wanneer echter de procedure van de boetebepaling niet correct wordt toegepast dan is de kans groot dat de boete die wordt opgelegd onrechtmatig is. Dat blijkt wel uit het bijgaande vonnis van de rechtbank Noord Holland. 

Verduistering van gelden van Vereniging van Eigenaars.

Verdachte, voorzitter en penningmeester van een VvE, heeft door een gokverslaving in een tijdsbestek van 4 jaar een geldbedrag van ten minste € 57.000,- van de VvE opgenomen. Nadat zij zonder hulp met gokken is gestopt, heeft zij de verduistering verzwegen in de hoop dat het niet ontdekt zou worden.  Verdachte wordt veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 200 uren. 

Kartelvorming Otis in nadeel van Vereniging van Eigenaars.

Otis Liftbedrijven heeft het kartelverbod overtreden door met andere leveranciers van liften in de periode van 15 april 1988 tot 5 mei 2004 afspraken te maken over verdeling van de markt in Nederland. Dit blijkt uit de beschikking van de Europese Commissie. Die verboden afspraken hebben tot gevolg dat Otis te hoge prijzen en onredelijke voorwaarden in de onderhoudscontracten met VvE, die in die periode zijn afgesloten, heeft kunnen bedingen en ook heeft bedongen.   

VvE heeft ten onrechte informatie geweigerd aan eigenaars.

De VvE heeft naar het oordeel van de kantonrechter aan de betrokken eigenaren ten onrechte geweigerd inzage te verstrekken in offertes voor renovatie.    

Eis tot vernietiging van bestuursbesluit wijziging akte van splitsing.

Eindvonnis in een zaak waarin een eigenaar met een minderheidsbelang vernietiging vordert van het bestuursbesluit tot wijziging van de akte van splitsing (artikel 5:140a BW, thans 5:140b BW). De rechtbank is van oordeel dat eigenaar in voldoende mate aannemelijk heeft gemaakt dat hij schade zal lijden als gevolg van de wijziging van de akte van splitsing.

Appartementsrecht veilen bij wanbetalen

Steeds meer Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kampen met wanbetalingen door eigenaren van appartementen die hun maandelijkse verplichtingen jegens de VvE’s niet meer voldoen. In het uiterste geval kunnen VvE’s het appartement van de wanbetaler veilen. Zij stuiten echter daarbij vaak op de bank die de hypotheek heeft verstrekt aan de wanbetaler. Advocate Esther van Riet van Rijssenbeek Advocaten bespreekt een interessante casus.

Kast op het balkon

Een eigenaar heeft een kast op het balkon geplaatst, die zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. De VVE vraagt en verkrijgt machtiging om de kast te doen aanpassen.    

Pagina's