Artikelen in rubriek Algemene Leden Vergadering

De rondvraag in de vergadering van eigenaars

VvE

Het is voor veel verenigingen van eigenaars ieder jaar opnieuw een mega klus,   namelijk het organiseren van de jaarlijkse vergadering van eigenaars. Van verschillende VvE’s vernemen wij dat er een afnemende belangstelling is voor deze jaarlijkse vergadering en dat vraagt wellicht om meer regie c.q. kwaliteit van de vergadering.Zonder de voorbereidingen en de inhoud van deze vergadering hier te  bespreken willen wij ons even richten op de uitsmijter van de vergadering namelijk de rondvraag.

Belangstelling voor vergadering van eigenaars warm houden.

Ons bereiken steeds meer geluiden dat de belangstelling voor de jaarlijkse vergadering van eigenaars afneemt. Wij hebben ons oor bij een aantal VvE’s te luister gelegd en willen de uitkomsten hiervan graag met u delenIn algemene zin horen wij dat eigenaars nog veel te weinig [periodiek] geïnformeerd worden over lopende zaken binnen de VvE. Je zou zeggen dat is tegenwoordig toch geen probleem meer met de sociale media binnen handbereik. Zowel facebook als Twitter zijn bij uitstek geschikt om VvE informatie te delen. Maar ook een groepsmail of een publicatiebord kan nog steeds fungeren als een uitstekend communicatie medium.

Alle appartement eigenaars aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering

Voor veel VvE’s is er in het voorjaar weer een Algemene Leden Vergadering gepland.Volgens het Model Reglement dient de Algemene Leden Vergadering  gehouden te worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Voor het creëren van draagvlak binnen de VvE en het nemen van rechtsgeldige besluiten is het belangrijk dat er zoveel mogelijk leden op de vergadering aanwezig zijn. Zoals u ongetwijfeld bekend kunnen eigenaars ook een volmacht afgeven waardoor het stemrecht  en dus de medezeggenschap niet verloren gaat.Maar wat kan een bestuur eraan doen om de interesse te wekken voor de Algemene Leden vergadering?

Presentie en besluitenlijst 2012.

De Algemene Leden Vergadering [ALV] van een Vereniging van Eigenaars  is een schoolvoorbeeld van democratisch bestuur. Dat wil zeggen als alles volgens de vastgesteld spelregels wordt uitgevoerd. De meeste besluiten binnen de ALV worden genomen op basis van een meerderheidsbesluit. [de helft +1.] 

De minderheid heeft het nakijken.

Je zou kunnen zeggen dat een Vereniging van Eigenaars het  toonbeeld is van rechtmatige democratische spelregels. De meerderheid in de Algemene Leden Vergadering heeft het voor het zeggen en de minderheid past zich aan het meerderheidsbesluit aan.  

Het lijkt allemaal erg simpel maar deze bestuursvorm binnen de VvE loopt echter ook aanzienlijke risico’s zeker wanneer de minderheid door de meerderheid stelselmatig genegeerd wordt. Of anders gezegd wanneer er onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van “alle eigenaars”.

Voorzitter van de Algemene Leden vergadering is ziek, wat nu.

Tijdens een algemene ledenvergadering blijkt dat de voorzitter van de vergadering plotseling niet aanwezig kan zijn vanwege ziekte. Het bestuur meent dat er vanuit het bestuur een (nieuwe) voorzitter moet komen om de vergadering voor te zitten. Welke formele procedure moet worden gevolgd?

De wet bepaalt dat de voorzitter van de vergadering wordt benoemd door de vergadering en dat hij tevens uit de leden van de vergadering wordt benoemd (artikel 5:127 BW). Dit geldt alleen indien de statuten niet iets anders bepalen.