Artikelen in rubriek ARBO

Veilig werken met ladders, trappen, steigers in het binnenstedelijk gebied.

Jaarlijks gebeuren in de bouw nog veel ongevallen door vallen van hoogte. Regelmatig is het niet veilig gebruiken van ladders, trappen en steigers de oorzaak van een val, met verzuim en letsel als gevolg. In de periode van 16 april t/m 4 mei 2012 is als onderdeel van
de sectorstrategie Bouw, in de vorm van een bouwinspectieactie, intensief geïnspecteerd op het veilige gebruik van klimmaterieel en rolsteigers op bouwlocaties in binnensteden.

Certificaat veilige glasbewassing

Certificaat Veilige GlasbewassingDE ZEKERHEID DAT U UW ZORGPLICHT OP JUISTE WIJZE INVULTSteeds meer gebouweigenaren willen officieel laten vaststellen dat hun gebouwen veilig bewassen kunnen worden. Daarom introduceert het Liftinstituut nu het Certificaat Veilige Glasbewassing. Voor u als eigenaar hét onafhankelijke bewijs dat uw gebouwen volgens de wettelijke eisen bewassen kunnen worden.Daarom certificatie door het Liftinstituut

Risico inventarisatie & Evaluatie [ RI&E]

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. U kunt hierbij denken aan medewerkers van een schoonmaakbedrijf die werkzaamheden zoals bijvoorbeeld glasbewassing uitvoeren voor een Vereniging van Eigenaars. Als opdrachtgever is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de risico’s die werknemers eventueel lopen binnen uw appartement gebouw.

Risico's op werkplek

De risico's op uw werkplek kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • gebruik van chemicalien.
  • werken op grote hoogte;
  • specifieke risico's voor jongeren of zwangere vrouwen.

Europese steiger richtlijn.

Europese Steigerrichtlijn. 

NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 19.7.2001 L 195/46

RICHTLIJN 2001/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 juni 2001
tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (2e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,lid 1,van Richtlijn 89/391/EEG)
(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,en met name op artikel 137,lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,opgesteld na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid,de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Uitspraak raad van arbitrage over gebruik hoogwerker.

Recente uitspraak Raad van Arbitrage over gebruik hoogwerker.

Een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage geeft meer helderheid over het gebruik van een hoogwerker bij een appartementencomplex.
Het betrof een voormalig kantoorgebouw dat in 1998 en 1999 tot appartementengebouw is omgebouwd. Met dit ombouwen verdween ook de toenmalige gondelinstallatie. 
Het gebouw staat rondom niet vrij, maar grenst gedeeltelijk aan middelhoogbouw, waardoor enkele 
gevelgedeelten voor een modale hoogwerker niet bereikbaar zijn.
De bouwer / projectontwikkelaar was van mening dat een hoogwerker met een bereik van 84 meter 
een alternatief is voor de door de VvE gevorderde gondelinstallatie. 
De arbiter komt echter tot de slotsom dat de aan deze (extreme) hoogwerker verbonden kosten 40% tot 
50% hoger zijn dan de kosten verbonden aan onderhoud en keuring van een gondelinstallatie (inclusief de afschrijving ervan). Bovendien heeft de bouwer, na een specifiek verzoek hiertoe van de Raad, onvoldoende hard kunnen maken, dat de opstelling van een dergelijke omvangrijke machine op de (vrij drukke) openbare weg geen verkeerstechnische maatregelen vereist. Aan een (gedeeltelijke) afzetting van de openbare weg moet de gemeente, als wegbeheerder , goedkeuring verlenen. 
De arbiter is daardoor van oordeel dat het voor de VvE niet mogelijk is om de ramen van de hoogbouw op eenvoudige wijze en tegen redelijke kosten door henzelf of derden te reinigen. De vordering van het voor een gondelinstallatie benodigde bedrag wordt toegewezen.

Valbeveiliging.

Zoals bekend is de werkgever wettelijk verplicht om de gevaren voor het personeel bij het werken op daken zoveel mogelijk te beperken. Ook zelfstandig werkende personen moeten maatregelen treffen om valgevaar te voorkomen.

Voor het bereiken van effectieve dakbeveiliging is de medewerking nodig, ook financieel, van de eigenaar van het gebouw. Deze medewerking zal in het algemeen worden gegeven aangezien het niet in orde zijn van de dakbeveiliging tot gevolg heeft dat noodzakelijke werkzaamheden op het dak niet uitgevoerd kunnen/mogen worden. Bovendien kan bij schade ten gevolge van onvoldoende dakbeveiliging tegen een gebouweigenaar een civielrechtelijk proces worden aangespannen.

De verplichting tot dakbeveiliging is geregeld in de Arbowetgeving. De handhaving daarvan ligt bij de Arbeidsinspectie. Deze ziet erop toe dat de regelgeving op het gebied van dakbeveiliging inderdaad wordt toegepast. Thans voldoen echter veel daken nog niet aan de eisen en er moeten derhalve in de nabije toekomst wat betreft de dakbeveiliging nog vele verbeteringen aangebracht worden.

Verplichting tot dakbeveiliging 

ARBO convenant schoonmaak branche.

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. “De ladder als werkplek per 1 juli 2004 verboden”, luidde het verwarrende persbericht van de Rijkvoorlichtingsdienst over het kabinetsbesluit. OSB kreeg die bewuste vrijdagmiddag heel wat telefoontjes te verwerken, want dit besluit zou enorme consequenties voor de glazenwassersbranche hebben.

‘Wordt de glazenwasser van de ladder gejaagd?’, vroeg de pers zich af. Wij vragen het aan Huub Bakermans, die namens het OSB-segment AWOG lid is van de werkgroep Ladders en Steigers van VNO-NCW.
“Die onrust was begrijpelijk, maar niet terecht”, zo vertelt Huub. “In de pers verschenen berichten over een totaalverbod, maar voor onze branche verandert er eigenlijk weinig. We hebben het in de glazenwassersbranche namelijk al goed voor elkaar. Zo zijn in het Convenant Gevelonderhoud een groot aantal zaken geregeld, die de Richtlijn nu voorschrijft. Voor andere branches, bijvoorbeeld lichtreclame- en zonweringbedrijven en in mindere mate ook schilders, ligt dat anders. Zij hebben in het verleden nog nauwelijks maatregelen genomen om het laddergebruik terug te dringen en de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is daar nog vrij onbekend.”

Nieuwe ARBO wet

Op 29 november 2006 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Arbowet aangenomen.

Wat gaat er veranderen?

  • Er komen zo min mogelijk Nederlandse regels bovenop de regels van de Europese Unie. Alleen als het echt nodig is blijven aanvullende regels bestaan, bijvoorbeeld bij het werken met professioneel vuurwerk.
  • Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor het arbobeleid. De overheid stelt daarbij het doelvoorschrift vast. Dat is het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden zo concreet mogelijk beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Daarna is het aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier zij invulling geven aan de voorschriften. De werkgever voert overleg over de aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming aangaan met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

werken met ladders terugdringen

Beantwoording vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over de regels aangaande het terugdringen van werken op ladders.
(Ingezonden 5 april 2004)

Vraag 1.
Is het waar dat per juli 2004 schilders-, bouw-, installatie- en glazenwasbedrijven verplicht worden andere arbeidsmiddelen dan een ladder te gebruiken bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden?